Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Нашата мисия

Лого на фондациятаСъздаването на Фондацията е продиктувано от визията на учредителя ѝ да ускори пътя на България към икономика, базирана на знанието, с икономически растеж и благосъстояние, основано на постиженията на науката и технологиите, с местна промишленост, която създава продукти и услуги с по-висока добавена стойност, които са конкурентни на чужди пазари и генерира високоплатена заетост и академична среда, която да продължи да изгражда висококвалифициран човешки капитал, нужен за устойчиво икономическо развитие, задвижвано от науката, технологиите и иновациите.

Фондацията има следните цели:

 1. да ускори прехода към икономика, базирана на знанието и бърз икономически растеж, основан на постиженията на науката и технологиите. Фондацията е създадена да спомогне за изграждането на взаимнополезно съвместно сътрудничество между научните и промишлените кръгове, чрез което местната индустрия да увеличи дела на високотехнологичния си износ, да създаде възможности за по-добре платена заетост и поощри изграждането на високо-квалифициран човешки капитал, необходим за устойчив икономически растеж, основан на постиженията на науката, технологиите и иновациите;
 2. да стимулира по-широкото прилагане на модел за защита правата на интелектуална собственост (ПИС), поощряващ научни изследвания, въз основа на ясни насоки за собствеността на ПИС и балансирано споделяне на приходите от авторските възнаграждения, което защитава същевременно правата на екипа на изобретателите-научни изследователи, правата на научните заведения, в които те работят и правата на предприятията, участващи в съвместни научни изследвания и финансиращи същите;
 3. да стимулира съвместни научни изследвания, като насочва финансови ресурси от промишлеността към създаването на проектни консорциуми между промишлени предприятия и научни заведения за ориентиране на научните изследвания към пазарното търсене;
 4. да популяризира значителния научен и изследователски потенциал на България, пренебрегнат от местната индустрия, която не се е възползвала от него, за да се изкачи в международната верига на стойността на базата на стопански дейности, изискващи интензивни знания и генериращи по-висока добавена стойност;
 5. да съдейства на местни промишлени предприятия при преценка на уникалните предимства и потенциал, които те имат на пазара, за да набележат научни и технологични решения при разработването на нови продукти или услуги, които ще помогнат на предприятията да се изкачат по веригата на стойността в пазарите, на които оперират и да създадат нови пазарни ниши въз основа на иновативни продукти или услуги, разработени в процеса на сътрудничество с учени и научни изследователи;
 6. да въведе прозрачна и ефективна система за финансиране на научни изследвания и механизъм за въвличане на промишлените предприятия в процеса на насочване на научните изследвания и в приложните и фундаменталните науки с цел науката да предлага научни и технологични решения, които да спомогнат на промишлените предприятия да навлязат на пазари на продукти и услуги, базирани на знанието с висока добавена стойност;
 7. да създаде платформа, чрез която да се приведат научните изследвания в съответствие с нуждите на местната промишленост, която същевременно и да балансира променящото се приоритизиране на фундаменталните или приложните научни изследвания, която платформата ще фокусира върху целеви научни изследвания във фундаменталните и приложните науки, за да се генерират продукти и услуги с по-висока добавена стойност;
 8. да насочи научните изследвания към директни резултати с високо въздействие, и същевременно да насърчава научните изследвания във фундаменталните науки, имайки предвид, че тези научни дисциплини са в основата на дългосрочното икономическо развитие, базирано на знанието;
 9. да подчертава стратегическото значение на фундаменталните науки за икономически растеж, базиран на знанието, да насърчава приложните научни изследвания да подпомагат формирането на бъдещи учени, да спомага за повишаване атрактивността на академичната кариера и компенсира ефекта „изтичане на мозъци” на учени;
 10. да катализира разпространението на политики за ПИС, които балансират подхода на „натиск на предлагането” при комерсиализацията на научни изследвания, т.е. комерсиализация, водена от учени и изобретатели (лицензиране на ПИС) и подхода „привличане на търсенето”, където водеща е промишлеността, чрез насърчаване на договори за научни изследвания между промишлени предприятия и учени;
 11. да стимулира разкриването на патенти и изобретения, позволяващо учени и промишлени предприятия да насочат нови научни изследвания и иновации на базата на съществуващи научни постижения;
 12. да въведе практически инструменти за оценка и управление на активи на интелектуалната собственост (ИС), да подпомогне създаването и развитието на пазар за права на ИС, и използването на права на ИС за обезпечаване финансирането на стартиращи предприятия в ранен етап на развитие.