Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Решения

Нашите решенияПървоначално, ние сме фокусирани в областта на химията, биологията, математиката, физиката и материалознанието. Този процес ще бъде разширяван в зависимост от специфично търсене или нововъзникващите възможности, които се появяват или са следствие от връзките с промишлеността или изследователската общност.

Научните постижения в тези области задвижват човешкия прогрес и подобряват качеството на живот погледнато в исторически план. Ние вярваме, че целевите научни сектори са първоначалната основа за прехода на България към икономика, основана на знанието, което може да се постигне ефективно чрез договорен модел за сътрудничество между научните изследвания и промишлеността.

Насърчаването на превръщането на авангардните научни изследвания в промишлени технологии в България и зараждането на международни партньорства също така ще предостави възможности и подкрепа за стартирането на нов бизнес. Допълнителните целеви резултати са продажбата или лицензирането на интелектуална собственост, по-нататъшното развитие на интелектуалния капацитет на младата изследователската общност и на творческите възможности за връзка с научно-изследвателската диаспора.

Изключително важно е, да се използват предимствата от знанията и опита на изследователите, които са членове на българската диаспора. Според Евростат, близо 80% от българите с докторантски степени са отишли ​​да живеят и остават в чужбина. Целевият фокус ще бъде развитието и задържането на младите научни таланти в рамките на България.