Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Понеделник, 25 Юни 2018 10:50

Какво предвижда програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“?

Оценете
(2 гласа)

Министерството на енергетиката обяви приоритетите за финансиране при подписването на програмата

Подписаната на 21.06.2018 г. програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в присъствието на представители на Дирекцията за водни ресурси и енергия, Кралство Норвегия предвижда финансиране за производство на енергия с по-ниска въглеродна интензивност и повишена сигурност на доставките. Средствата по програмата са 32 941 176 евро, като ще бъдат разделени на няколко процедури за подаване на проектни предложения.

Първата процедура за подбор на проектни предложения е Ефективно използване на хидроенергийния потенциал. Бенефициенти ще са общини и ВиК предприятия. Бюджетът на процедурата, включително национално съфинансиране е 3 500 000 евро, като минималната стойност на Безвъзмездната финансова помощ е (БФП) е 200 000 евро, а максималната 500 000 евро. Съответно максималния процент БФП е 60-100 %.

Втората процедура за подбор на проектни предложения е „Използване на геотермалната енергия (отопление/охлаждане). Институциите към които ще бъде насочена са държавата и общините. Бюджетът на процедурата, включително национално съфинансиране е 3 400 000 евро. Минимална стойност на БФП: 200 000 евро, максимална стойност на БФП: 400 000 евро, а максимален процент БФП: 100 %.

„Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура е третата процедура за подбор на проектни предложения. Тя ще е насочена конкретно към общините, като бюджетът на процедурата, включително национално съфинансиране е 8 200 000 евро. Минимална стойност на БФП: 200 000 евро, а максимална стойност на БФП: 600 000 евро.

Процедурата подбор на проектни предложения „Подобряване на енергийната ефективност в сгради е насочена към държавни институции и общини. Бюджетът, с който ще разполага е 10 700 000 евро, включително национално съфинансиране. Съответно минимална стойност на БФП: 200 000 евро, максимална стойност на БФП: 1 200 000 евро и максимален процент на БФП: 100 %.

Процедура, насочена към предприятията е „Енергийна ефективност и оползотворяване на геотермална енергия в промишлеността. Нейният бюджет, включително национално съфинансиране е 2 500 000 евро, като минимална стойност на БФП: 200 000 евро, а максимална стойност на БФП: 300 000 евро и максимален процент БФП: до 60 %.

Освен процедури, има и малки грантови схеми. Първата такава е „Обучение по геотермална енергия. Тя е насочена към публични и частни субекти, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, регистрирани в България. Нейният бюджет, включително национално съфинансиране е 200 000 евро. Минимална стойност на БФП е 30 000 евро, а максимална стойност на БФП- 50 000 евро.

Друга малка грантова схема е „Обучение по възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. Тя е насочена към публични и частни субекти, търговски или нетърговски, както и неправителствени организации, регистрирани в България. Бюджет на процедурата, включително национално съфинансиране е 388 529 евро, като минимална стойност на БФП: 30 000 евро, а максимална стойност на БФП: 50 000 евро.

Малка грантова схема, насочена към общините е „Подкрепа за осъществяване на мониторинг на потреблението на енергия на общинските власти. Бюджетът, с който разполага, включително национално съфинансиране е 550 000 евро. Максималната и минималната стойност на БФП остават същите като при предишните две малки грантови схеми.

Програмата включа и два предварително определени проекти

Първият е „Изграждане на капацитет и повишаване на знанията за хидроенергийния потенциал”, насочен към Агенцията за устойчиво енергийно развитие. Бюджетът е 350 000 евро с максимален процент БФП: 100 %, а партньори по проекта са Дирекция за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия.

Вторият предварително определен проект е „Система за прогнозиране, контрол и управление на състоянието на ВЕЦ и язовири”. Бенефициент е Национална електрическа компания ЕАД. Предвидения бюджет е 2 470 000 евро, като размера на БФП е 1 235 000 евро, а максимален процент БФП: 50%.

Първите процедури за кандидатстване ще бъдат обявени през есента на 2018 г.

Прочетена 1175 пъти Последно променена в Понеделник, 25 Юни 2018 11:52